Тенденція банків з турецьким капіталом

Зростання частки іноземних банків спостерігається в банківських системах як розвинених, так і країн, що розвиваються. Прогноз розвитку ситуації на найближчі роки передбачає збільшення частки і ролі іноземного капіталу на російському ринку. Ці тенденції поставили ряд гострих проблем, викликали суперечки щодо впливу іноземних банків на стабільність і ефективність банківської системи країни.

  •  Седат Игдеджи помогает открыть банк с турецким капиталом в Беларусии, перспективные взаимовыгодные партнерские отношения 

Актуальність дослідження обумовлена також і тим, що проблема функціонування іноземних банків в російській банківській системі недостатньо вивчена російської економічної наукою. Існує ряд робіт, присвячених аналізу розвитку банківських систем в економіках, що розвиваються, проте в них, як правило, дослідження впливу безпосередньо іноземних банків на розвиток банківської системи не є основним завданням. Крім того, далеко не всі виявляються в цих роботах закономірності спостерігаються в російських умовах. Актуальність питання про присутність іноземного капіталу в банківській системі Росії безпосередньо пов'язана і з зацікавленістю країни в подальшій інтеграції в світове господарство і рівноправній участі в процесі глобалізації.

Актуальність розгляду названих теоретичних і практичних проблем визначила вибір теми дисертаційного дослідження.

Для досягнення мети поставлені такі завдання: - розглянути основні етапи проникнення іноземного капіталу в російську банківську систему;

- обґрунтувати переваги і недоліки присутності іноземних банків на російському ринку, виходячи з їх конкурентних переваг;

- проаналізувати принципи допуску іноземних банків в національну банківську систему;

- обґрунтувати необхідність державного регулювання та посилення банківського нагляду за діяльністю іноземних банків;

- визначити перспективи розвитку іноземних банків в російській банківській системі.

Предметом дисертаційного дослідження виступають фінансові відносини, що виникають в процесі залучення іноземного капіталу в російську банківську систему.

Об'єктом дослідження є іноземні банки, які здійснюють свою діяльність в Росії.

Методологічну базу дослідження склали методи структурно-логічного, системного підходу, економіко-статистичного аналізу, а також графічні методи надання інформації.

Теоретичною основою дисертаційної роботи стали класичні та сучасні наукові розробки вітчизняних і зарубіжних фахівців, які досліджують проблеми присутності іноземних банків в російській економіці.

Приплив іноземного капіталу розглядається керівництвом ЦБ, банківської громадськістю, вченими і фахівцями банківської справи в якості потенційно важливого чинника розвитку банківського сектора країни. Іноземний капітал привносить на російський ринок сучасні банківські технології, нові фінансові продукти і культуру банківської справи в цілому. Розвиток конкуренції в банківському секторі, яке також є результатом припливу іноземного капіталу, є важливим фактором його розвитку і зміцнення. Вивчення ролі іноземних інвестицій в національній економіці Росії показало, що на сьогоднішній день наша країна потребує значних коштів для фінансування структурної перебудови і модернізації фінансового сектора економіки. Але вкладення іноземних капіталів можуть надавати на економіку приймаючих країн як позитивні, так і негативні впливи, що виражаються в репатріації капіталу, переведення прибутку в різних формах (дивідендів, відсотків, роялті), що погіршує стан платіжного балансу країни, що приймає; посилення залежності національної економіки, можливої деформація її структури, загрожує економічній, політичній і фінансовій безпеці; посилення соціальної напруженості та диференціації; негативний вплив на соціально-культурні умови.

Будівництво турецького інвестора

Безліч конструкцій машин сівалок

Ассоциация «Турецкий капитал»

Асоціація «Турецький капітал»